Reglament

vintage_cycling_classic_pictures 

Reglament

-Podran participar a la prova tots els ciclistes majors de 15 anys amb llicència o llicència de dia.

-Serà necessari fer una inscripció per participar i disposar de la llicència federativa o de fer una assegurança de dia. 

-Les bicicletes hauran de ser anteriors al 1987, el cablejat per sobre del manillar, el canvi al cuadre, pedals de clip (no automàtics)

-Les bicicletes que no compleixin els requisits anteriors o d’altres tipus com BTT no podran participar a l’esdeveniment, el dia de la prova hi haurà un control de material.

-Si que podran participar a l’esdeveniment bicicletes tipus tàndem o de pista, per exemple però complint els requisits de les bicicletes de ciclisme.

-L’organització marcarà el recorregut amb fletxes i senyals orientatives i disposarà de personal situat a les cruïlles més destacades i/o perilloses per a la seguretat i integració de tots els participants.

-El recorregut transcorre per carreteres i pistes obertes al trànsit, els ciclistes hauran de respectar les normes de trànsit, senyalització vigent, les ordres dels controladors de pas i dels agents de l’autoritat viària en tot moment.

-Hi haurà un reagrupament a la meitat del recorregut, i abans d’entrar a la ciutat de Berga un altre, en cas de causes majors l’organització pot organitzar un nou reagrupament.

-La prova no és competitiva, no s’utilitzarà cronòmetres, no hi haurà llistat de temps ni ordres d’arribades.

-L’organització no es farà responsable d’accidents deguts a la irresponsabilitat dels corredors o per el fet de no respectar les normes esmentades.

-Cada participant és responsable de la mecànica i del bon funcionament de la seva bicicleta, s’ha de poder solucionar petites averies o punxades. L’organització disposa de mecènic en cas de averies majors, i també de cotxe escombra per a possibles retirades.

-Serà necessari mostrar la llicència en cas de posseir-la i el DNI.

-És obligatori l’ús del casc o chichonera i recomanem portar indumentària de l’època per a fer més autèntica la prova.

-Inscriure’s a la retrotrobada implica acceptar dita reglamentació així com cedir els drets d’imatge i reproducció a l’organització de l’event sota el seu criteri de publicació.


 

Reglamento

-Podrán Participar en la prueba todos los ciclistas mayores de 15 años con licencia o licencia de día.

-Será necesario hacer una inscripción para participar y disponer de la licencia federativa o de hacer un seguro de día.

-Las Bicicletas deberán ser anteriores al 1987, el cableado por encima del manillar, el cambio en el cuadro, pedales de clip (no automáticos)

-Las Bicicletas que no cumplan los requisitos anteriores o de otros tipos como BTT no podrán participar en el evento, el día de la prueba habrá un control de material.

-Si que podrán participar en el evento bicicletas tipo tándem o de pista, por ejemplo, pero cumpliendo los requisitos de las bicicletas de ciclismo.

-La Organización marcará el recorrido con flechas y señales orientativas y dispondrá de personal ubicado en los cruces más destacadas y / o peligrosas para la seguridad e integración de todos los participantes.

-El Recorrido transcurre por carreteras y pistas abiertas al tráfico, los ciclistas deberán respetar las normas de tráfico, señalización vigente, las órdenes de los controladores de paso y de los agentes de la autoridad vial en todo momento.

-Habrá un reagrupamiento a la mitad del recorrido, y antes de entrar en la ciudad de Berga otro, en caso de causas mayores la organización puede organizar un nuevo reagrupamiento.

-La Prueba no es competitiva, no se utilizará cronómetros, no habrá listado de tiempo ni órdenes de llegadas.

-La Organización no se hará responsable de accidentes debidos a la irresponsabilidad de los corredores o por el hecho de no respetar las normas.

-Cada Participante es responsable de la mecánica y del buen funcionamiento de su bicicleta, se debe poder solucionar pequeñas averías o pinchazos. La organización dispone de mecènic en caso de averías mayores, así como de coche escoba para posibles retiradas.

-Será necesario mostrar la licencia en caso de poseerla y el DNI.

-Es Obligatorio el uso del casco o chichonera y recomendamos llevar indumentaria de la época para hacer más auténtica la prueba.

-Inscribirse en la retrotrobada implica aceptar dicha reglamentación así como ceder los derechos de imagen y reproducción a la organización del evento bajo su criterio de publicación.